Loading

Teruggaafregeling energiebelasting

In de aanloop naar de collectieve energie tender hebben wij bemerkt dat veel goede doelen (nog) niet op de hoogte zijn van de teruggaafregeling energiebelasting. Misschien vult u dit verzoek al jaarlijks in en weet u hoeveel geld u hiermee kunt terugkrijgen, maar misschien ook niet. Hieronder leest u hoe u 50% van uw energiebelasting kunt terugvragen (met terugwerkende kracht tot max. 5 jaar). Afhankelijk van uw energieverbruik kunt u duizenden Euro's terugvragen.

Teruggaafregeling energiebelasting 
Bepaalde instellingen kunnen in aanmerking komen voor teruggaaf van een deel van de energiebelasting (EB). Deze energiebelasting betaalt u aan de energieleverancier en staat vermeld op de jaarlijkse eindafrekening. De teruggaaf is 50% van de energiebelasting die de energieleverancier in rekening heeft gebracht, minus de EB-heffingskorting. Instellingen die voor teruggaaf in aanmerking kunnen komen zijn:

  • instellingen van levensbeschouwelijke of religieuze aard
  • charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen
  • instellingen voor het algemeen nut
  • sociale instellingen
  • multifunctionele centra zoals dorpshuizen (met ingang van 1 januari 2006)

Om voor teruggaaf in aanmerking te komen, moet u een verzoek indienen bij: Belastingdienst/Noord/kantoor Emmen, Energieteam. Dit team behandelt uw aanvraag en betaalt u het bedrag terug als u aan de voorwaarden voldoet. Meer info op de site van de belastingdienst.

Nagaan of u in aanmerking komt voor teruggaaf 
U kunt vooraf nagaan of u voor teruggaaf van een deel van de energiebelasting in aanmerking komt. Hiervoor is een aantal stroomschemas opgesteld. Als u in aanmerking komt, dan kunt u vervolgens het formulier Teruggaaf energiebelasting invullen en opsturen.

Let op:
De stroomschema's geven alleen een indicatie. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

Verzoek om teruggaaf indienen 
U kunt het verzoek om teruggaaf 1 keer per jaar indienen. U moet het verzoek indienen binnen 13 weken na afloop van de verbruiksperiode waarop de eindafrekening betrekking heeft. Hiernaast gelden de volgende voorwaarden bij het indienen van het verzoek om teruggaaf:

  • Als u het bedrag voor energieverbruik al in de huursom van het gebouw betaalt, komt u niet in aanmerking voor de teruggaafregeling.
  • Als uw instelling, kerk- of geloofsgenootschap meerdere gebouwen gebruikt, moet u voor elk gebouw afzonderlijk een verzoek om teruggaaf van de energiebelasting doen.
  • Als u voor gas, elektriciteit en minerale olie afzonderlijke rekeningen ontvangt, moet u voor deze rekeningen afzonderlijk een verzoek om teruggaaf indienen.
  • U moet een kopie meezenden van de eindafrekening die op naam staat van de verzoekende instelling.

Uitvoeren van het verzoek tot teruggaaf 
U kunt deze teruggaaf zelf uitvoeren. Indien uw organisatie een ANBI status heeft, kan het helpen om bewijs hiervan mee te sturen. Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid om het verzoek tot teruggaaf uit te besteden. U kunt dan contact opnemen met SImone van Houten (vanhouten@hellemansconsultancy.nl) van Hellemans Consultancy. Hellemans begeleidt organisaties bij de collectieve inkoop van energie en kan u bij dit vraagstuk helpen. 

Loading